icon מיתוג

תכניות

סיורים למעצבי דעת קהל

היכרותנו היסודית עם אזור הנגב, על מרחביו המגוונים, אנשיו הייחודיים והאטרקציות המרובות שהוא טומן בחובו, לצד עבודה שוטפת מול הגורמים המוניציפאליים, מאפשרת לנו לקיים מערך סיורי היכרות עם הנגב, לפי תחומי עניין או נושא.
בסיורים אלה משתתפים אנשי תקשורת ומעצבי דעת קהל, אשר בתורם מפיצים את הבשורה לכלל אזרחי ישראל. זהו צעד נוסף המגשר על הפער התדמיתי של הנגב, הקיים בקרב חלקים גדולים בציבור הישראלי.

מעוניינים להכיר את הנגב טוב יותר? סיורים לקבוצות בעלות השפעה לפי נושא

להרשמה

סיורים

 


למעלה
תפריט