icon מיתוג

תכניות

מיתוג ערים

תוכנית זו מתמודדת עם האתגרים המקשים על חלק מערי הנגב להצטייר בציבור כאטרקטיביות בעיני תושביהן, כמו גם בעיני מתיישבים חדשים אפשריים. מטרת התוכנית היא לסייע לערים אלו לגבש מודל למקום המציע איכות חיים לתושביו.
במסגרת התכנית, נבחרת בכל שנה רשות מקומית אחרת בנגב (אופקים וערד כבר השתתפו), אשר בתום תהליך יסודי וארוך – המשתף את כלל תושביה – ממפה את יתרונותיה היחסיים ובוחרת מאפיין חיובי מובהק.
סביב מאפיין זה נבנה מערך שיווקי אחיד, ומתקיימות פעילויות פרסומיות ואירועים שיווקיים תואמים, שמטרתם לפנות לאוכלוסיות מתיישבים חדשות. אל תהליך המיתוג מתווספת מעטפת משלימה הכוללת בניית מבני ציבור חסרים בעיר ומתן מענה לצרכי התושבים בתחומים שגובשו מראש.


למעלה
תפריט