icon בריאות

דרכי פעולה

כנס מצפה לשוויון בבריאות

קרן מיראז' חברה למרכז לחקר מדיניות הבריאות באוניברסיטת בן גוריון לטובת שיתוף פעולה בין מגזרי על מנת לצמצם את פערי מערכת הבריאות בנגב ובמטרה לקדם תמריצים לשינוי המצב.

הקרן התגייסה לתמיכה בכנס מצפה רמון לשוויון בבריאות  המעלה את נושא הפערים בבריאות בין הנגב והמרכז על סדר היום הציבורי והינה שותפה בעיצוב דמותה של הרפואה הציבורית בנגב.

הכנס, במתכונתו הייחודית, אִפשר במה לשיח וליצירת שיתופי פעולה בין בעלי העניין השונים: אנשי אקדמיה, משרדי ממשלה (משרד הבריאות, משרד האוצר והמשרד לפיתוח הנגב והגליל), ארבע קופות החולים, המרכזים הרפואיים בנגב, רשויות מקומיות, המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות ושירותי הבריאות, מטה היישום להתיישבות ופיתוח כלכלי של החברה הבדואית בנגב וארגוני המגזר השלישי.

בכנס שנערך באוקטובר 2013 הוצג מעקב אחר יישום ההמלצות והתכניות שגובשו בכנס הראשון שנערך במאי 2011, לצד התוויית דרכי פעולה חדשות. הכנס הציג תוצרים של שתי קבוצות עבודה אשר גיבשו במשך מספר חודשים ניירות עמדה בנושאים של הרפואה הראשונית בנגב ורפואת החירום בנגב. להלן הסיכומים וההמלצות:

מסקנות הכנס

שותפים לכנס

כנס מצפה


למעלה
תפריט