icon פיתוח כלכלי

תכניות

פיתוח כלכלי מקומי

תכנית זו מאפשרת לקבוצות יזמים הפועלות בקרבה גיאוגרפית לזהות אינטרסים משותפים ולפעול יחדיו. גיבוש קבוצה של יזמים, המזהה את יתרונותיה היחסיים ומפתחת שפה ברורה מול לקוחות, ספקים ורשויות, משמש בסופו של דבר כמנוף לקידום העסק ולהגדלת הכנסותיו.
מודל העבודה מתחיל באבחון הצרכים האישיים והקבוצתיים של היזמים ובבניית תכנית עבודה אופרטיבית. העבודה ממשיכה בהקניית יידע וכלים למימוש, ומסתיימת במעקב אחר התוצאות בשטח.

מדי שנה מפרסמת הקרן "קול קורא" בכל הרשויות המקומיות עבור תכנית זו. קבוצת יזמים המעוניינת להשתתף, מוזמנת לפנות אלינו באמצעות הרשות המקומית. 

המטרה:

מתן מענה עסקי לקבוצות יזמים בעלי אינטרס משותף בתחומי המועצה או העיר.

קרן מיראז' פועלת למשיכת ושמירת  אוכלוסיות איכותיות  אקטיביות ויצרניות  בנגב.
אחת הדרכים המרכזיות  היא  עידוד ופיתוח יזמות  ככלי לפיתוח תעסוקה  מתאימה, פיתוח אישי וקידום כלכלי אישי ואזורי.
הקרן מפעילה בשנים האחרונות תכנית יזמות השואבת יזמים מובילים בתחומים מגוונים המעוניינים לקדם מיזמים בעלי יכולת התפתחות וקליטת עובדים בכל רחבי הנגב.
במקביל, אנו מקדמים תכניות אזוריות לפיתוח כלכלי ומשיכת אוכלוסיות יזמים לנגב.
אנו פועלים עם כל הרשויות והגופים הרלוונטיים באזור וברמה הארצית על מנת לזהות צרכים, לפתח תכניות ייעודיות ולתת מענה כולל ליזם באזור ומחוצה לו.
במהלך פגישות עם אנשי פיתוח כלכלי ועם יזמים באופן פרטני נחשפנו לצורך במתן מענה לקבוצות יזמים הפועלים בגזרה גאוגרפית משותפת.

אוכלוסיית היעד: 

קידום קבוצות יזמים המבקשים לקדם את תחום העיסוק והעסק הפרטי באמצעות שיתופי פעולה במטרה ליצר יתרון עסקי, שווקי ותחרותי.

תחומי פעולה אפשריים:

> שווק משותף

> פיתוח מוצרים משותפים

> קידום פרויקטים משותפים

> התאגדות עסקית

הפניה תופנה לקרן על ידי הרשות, לאחר הכרות הרשות עם היזמים , יכולת לבנות קבוצת עבודה ורצון  היזמים  לקדם את הפעילות העסקית המשותפת.

מודל התכנית:

> זהויי תחומי שיתופי הפעולה ומטרות הקבוצה והפרטים בה.

> בניית דרכי פעולה ודרכים אופרטיביים להוצאתה לפועל.

> קידום בפועל של היזמים להשגת המטרות: בניית תקציב פעילות ודרכים להשגתו, בניית אבני דרך, חלוקת תפקידים ואחריות בין היזמים, הצגת התכנית לגורמים רלוונטיים .

תמיכת הקרן כוללת:

> מתן לווי עסקי וארגוני לתהליך ויצירת שיתופי הפעולה עם הרשות וגופים בעלי עניין נוספים.

> הנחית הקבוצה והתהליך.

> בניית תוכנית עסקית ותוכנית עבודה לפרויקטים.

> שיתוף אנשי מקצוע רלוונטים בתחומים לחיזוק וביסוס התהליך.

> תמיכה כספית בפועל בקידום המיזם.

יזמים הפועלים כקבוצה באותו אזור ומעוניינים להצטרף לתכנית

להרשמה

פיתוח כלכלי מקומי

 

 


למעלה
תפריט