icon פיתוח כלכלי

תכניות

משיכת חברות לנגב

בימים אלה הקרן מגבשת תכנית פעולה למשיכת חברות בדגש על חברות קטנות ובינוניות, אשר תביא להרחבת היצע תעסוקה בעל ערך מוסף גבוה ותתן מענה לאוכלוסיית היעד של הקרן המחפשת הכנסה גבוהה ופיתוח אישי ומקצועי.

בכדי להבטיח היצע תעסוקה מתאים (בעיקר בראייה של ביקוש עתידי), ובכדי לשנות את דימוי מרחב התעסוקה בנגב, הקרן בוחנת בתהליך יסודי ומעמיק את תמהיל העיסוקים הרלוונטיים לאוכלוסיית היעד, תוך בדיקה של החברות הקימות במרחב ואיזון התמהיל הקיים באמצעות חברות רלוונטיות מהמרכז .

חברות המעוניינות לעבור לנגב או לבחון אפשרות של פיתוח עסקי בנגב

להרשמה


למעלה
תפריט