icon פיתוח כלכלי

קול קורא לרשויות בנגב לקידום פיתוח כלכלי מקומי:

תכנית המגבשת קבוצת יזמים בעלי אינטרסים משותפים וקרבה גיאוגרפית על מנת שיפעלו יחדיו ויפיקו את מירב התועלת למינוף העסק שלהם ולאזור בו הם פועלים. יזמים הפועלים יחד כקבוצה ומעוניינים להצטרף לתכנית

למעלה
תפריט