icon פיתוח כלכלי

סיוע בגיוס הון ומשקיעים

  • תקציר מנהלים של עד 2 עמודים הכולל

    * מהות הרעיון העסקי * הצורך עליו נותן המוצר פתרון * ייחודיות הפתרון אל מול אלטרנטיבות השוק * ההזדמנות העסקית (גודל השוק, פוטנציאל מכירות וכדומה) * מה נעשה עד כה למימוש המיזם

למעלה
תפריט