תקנון תחרות קרן מיראז' בפייסבוק


תקנון תחרות קרן מיראז' בפייסבוק
 

קרן מיראז' תערוך תחרות נושאות פרסים,  בעמוד הפייסבוק שלה, בכתובת: https://www.facebook.com/Merage?ref=hl . ההשתתפות בתחרות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בתחרות לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

מהי התחרות? 

1. במהלך תקופת התחרות (17/2/14-9/3/14) יתבקשו להעלות תמונות של עצמם עומדים על הראש במרחבי הנגב. בתמונה צריכה להופיע אך ורק דמותו/ה של המשתתף/ת כשהוא/היא בלבוש צנוע בעת שהוא/היא עומד/ת על הראש. בהשתתפותו/ה של המשתתף/ת ושליחת התמונה, מצהיר/ה המשתתף/ת כי הוא/היא בעל/ת זכויות הקניין הרוחני בתמונה ו/או כי הוא/היא מורשה/ית מטעם בעל זכויות הקניין הרוחני וכי הוא/היא מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה כנגד קרן מיראז' ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לזכויות הקניין הרוחני.

2. קביעת הזוכים בכל תחרות, תקבע על פי כמות הלייקים הגדולה ביותר שתקבל התמונה תבוצע על ידי קרן מיראז', והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה.  הפרס לשולח התמונה הזוכה הינו שובר לזוג, לינה באמצע שבוע (לא בחגים ובמועדים) ועל בסיס מקום פנוי ובתיאום מראש, ב'צימרבוס' ביישוב עזוז.

3. לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד בכל סוג של תחרות.

כיצד משתתפים? 

4. כדי להשתתף בתחרות, על המשתתף להיות בגיר (מעל גיל 18) חבר בעמוד האוהדים של קרן מיראז' בפייסבוק, כלומר, ללחוץ על כפתור LIKE  בעמוד האוהדים של קרן מיראז' בפייסבוק.  רק גולש שלחץ על LIKE יהיה רשאי להשתתף בתחרות!

5. הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה, תוך 48 שעות ממועד סיום כל תחרות, באמצעות שליחת מסר במערכת הדואר הפנימית של פייסבוק על פי הפרטים שנמסרו על ידו  במסגרת התחרות.

לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר במסגרת הפרטים האישיים ע"י הצגת תעודת זהות, וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס

6. לאחר וידוא פרטי המשתתף הזוכה, תודיע קרן מיראז' לזוכה על אופן מסירת הפרס באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף הזוכה.

7. חלוקת הפרס הינה באחריות קרן מיראז', אולם קרן מיראז' ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לאיכות ולטיב הפרס ו/או לכל תקלה, אבדן ו/או נזק שעשוי להיגרם למקבל הפרס או למי מטעמו. לא תינתן תעודת אחריות לפרסי ולא תחול על קרן מיראז' כל חובה למתן שירות ו/או אחריות  לפרס.

8. קרן מיראז' תהא רשאית לפרסם בעמוד הקרן בפייסבוק את שם המשתתף שזכה בפרס.

9. התחרות אינה פתוחה  לעובדי קרן מיראז' ובני משפחותיהם .

10. הפרס הינו אישי ולא ניתן להעברה בכל דרך שהיא.

כללי- 

11. ההשתתפות בתחרות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות. קרן מיראז' ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות ו/או בגין השימוש באתרי התחרות. למען הסר כל ספק יובהר כי ההשתתפות בתחרות מיועדת למי שיודע לבצע עמידת ראש בצורה נכונה ובריאה, ובעל נסיון בעמידה על הראש. קרן מיראז' אינה ממליצה למי שאינו יודע כיצד לבצע עמידת ראש להשתתף בתחרות.

12. קרן מיראז' אינה אחראית לפעילות של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד' אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בתחרות.

13. משתתף שנרשם לתחרות, מתחייב לשפות את קרן מיראז' או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתמש במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה ו/או הפר כל דין.

14. הוראות התקנון תגבורנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר התחרות.

15. קרן מיראז' רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. הודעה על שינוי התקנון תפורסם בעמוד הפייסבוק של קרן מיראז'. כל שינוי יחייב מרגע פרסומו.

16. קרן מיראז' תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת התחרות או לבטלה לחלוטין. הודעה על כל שינוי בתחרות  תפורסם בעמוד קרן מיראז' בפייסבוק.

17. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר באר שבע בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד קרן מיראז', בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיום תקופת התחרות.

18. המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.

19. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו במפורש, שקרן מיראז' תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסר במסגרת השתתפותו בתחרות, לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד´. במידה והמשתתף אינו מעוניין בכך, עליו להודיע על כך בכתב לקרן מיראז', והיא תדאג שלא לשלוח לו את המידע והפרסומים הנ"ל.

24. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

25. כל מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי יו"ר ועד מחוז ב"ש בלשכת עוה"ד (להלן: "המפקח") או מי שימונה לכך על ידו.


למעלה
תפריט